Tarihçe

TÜRKİYE YARDIM SEVENLER DERNEĞİ TARİHÇESİ

Türk kadını, zorlu ama büyük bir zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşımızın unutulmaz bir sembolü olmuştur. Bu büyük zaferi izleyen, Atatürk’ün önderliğinde çağdaşlaşmaya doğru dev adımların atıldığı Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında Kırklareli Milletvekili Dr. Fuat Bey; İstiklâl Savaşı’ndan zaferle çıkan Türk Milleti’nin kadınlarını korumanın görev olduğuna; kadınlara yapılacak yardımların çocuklara da ulaşacağına ve bu amacın ancak bir kadın yardım cemiyeti kurarak gerçekleştirilebileceğine inanmaktadır.

Türk kadınlarının İstiklal zaferinin kazanılmasındaki emekleri başta olmak üzere, Türk tarihi boyunca sergiledikleri rolü bilen ve takdir eden Atatürk’ün desteğiyle Dr. Fuat Umay bu düşüncesini hayata geçirir ve 1928 yılında Ankara’da Türk kadınlarına bir çağrıda bulunur. Böylelikle Türkiye Yardım Sevenler Derneği, Dr. Fuat Umay; Mevhibe İNÖNÜ, Fitnat ÇAKMAK, Nevber SEVÜKTEKİN, Tezer TAŞKIRAN, Reşide BAYAR, Sevda AND, Süreyya AĞAOĞLU, Seza LOSTAR, Melahat ÖZBUDUN, Belkis ODMAN, Nimet UYBADIN’ın kurucu üye olarak katılımlarıyla, “Himaye-i Etfal Kadın Yardım Cemiyeti” adıyla,       19 Şubat 1928 yılında kurulur. Kurucu üyeler derneğin ilk amblemini; toplumsal meselelere bir anne şefkati ile yaklaşma ve kucaklama ilkesini temsil eden “yürek” olarak belirlemişler ve çalışmalarına başlamışlardır.

Yedi sayfa ve Elli iki maddeden oluşan “Himaye-i Etfal ve Kadın Yardım Cemiyeti Nizamnamesi” ile çalışmalarına başlayan derneğin ilk geliri üyelerin bağışladığı 426 liradır ve tutanaklarda belirtilmiştir.

Derneğin yalnızca kadınları değil, tüm toplumu kapsayan faaliyetlerini yakından takip eden Atatürk, o günlerde halk arasında “Yoksul Kadın Derneği” olarak anılan derneğin özverili çalışmalarda bulunan kadın üyelerine hitaben “Türk kadını yoksul olamaz. Türk kadını bizatihi bir varlıktır” diyerek, Türk Dil Inkılabı yıllarında derneğe “Yardım Sevenler Derneği” adını vermiştir. Atamızın el yazısı ile belgelediği bu sözleri Dernek ve Türk kadınlarının gururla taşıdığı en büyük armağanı olmuştur.

Derneğin kuruluşundan tam on yıl sonra, Himaye-i Etfal Kadın Yardım Cemiyeti adı ile kurulan Derneğin ismi Yardım Sevenler Derneği olarak değiştirilmiş, bugünkü ismine dönüşmüştür. Ve 22 Haziran 1941 gün ve 2/13763 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernek olarak kabul görmüştür. 1951 yılında İç İşleri Bakanlığı izni ile19 şubatın içinde bulunduğu hafta “Yardım Sevenler Derneği Haftası” olarak kabul edilmiştir. Dernek 1975 yılında ise tüm ülkede faaliyet gösteriyor olmasının bir sonucu olarak, bakanlar kurulu kararıyla isminin başında “Türkiye” ibaresini kullanmaya hak kazanmıştır.

 

Derneğin Genel Başkanlığa ilk olarak Fitnat Çakmak seçilmiş, bu görevi 1930 yılına kadar sürdürmüştür.
Makbule Eldeniz, 1930 yılında Genel Başkanlığa seçilmiş görevi kısa sürmüştür.
Nevber Sevüktekin, 1930 yılından 1948 yılına kadar,
Dr. Mediha Eldem, 1948 yılından 1975 yılına kadar,
Türkan Ayral, 1975 yılından 1985 yılına kadar,
Birsen Eldem, 1985 yılından 2019 yılına kadar Genel Başkanlık yapmışlardır.
Dilek Bayazıt, 2019 yılında Genel Başkanlık görevine seçilmiş olup çalışmalarına devam etmektedir.

1930’lu Yıllar;

Derneğin halkımızla bütünleşmesi, toplumun güvenini kazanması yönünde önemli adımların atıldığı yıllar olmuştur.

30’lu yılların ilk faaliyeti, açılış işlemleri tamamlanan üç atölyenin (dikiş, nakış, çorap) çalışmalarına başlamasıdır. Bu atölyelerde örülen ve dikilen kıyafetler ihtiyacı olan çocuklara ve doğum yapan annelere dağıtılmıştır. Böylece bir tarafta ihtiyacı olanların ihtiyaçları karşılanırken, öte yandan bu ürünleri üreten kadınlarımıza çalışarak kazanma olanağı yaratılmış “Emek Karşılığı Yardım” fikri uygulamasında ilk adımlar atılmıştır.

30’lu yılların en önemli olayı, Derneğin yaşamı boyunca en büyük onuru olan Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ün ilgisine layık olmasıdır.

1939 yılında ülkemizi unutulmaz acılar içinde bırakan Erzincan Depreminde derneğin Kızılay’ın yanında yer alması ile adını yurt düzeyinde duyurmuş ve bu girişim Derneğin çalışmalarının Ankara’nın sınırlarını aşarak diğer illerde de etkili çalışmalar yapmasına olanak sağlamıştır.

1940’lı Yıllar;

1940’ da devam eden II. Dünya Savaşı’nın yurdumuza sıçrama tehlikesi karşısında Dernek atölyelerde sınırlarımızı bekleyen erlere giysiler hazırlayarak ilgili makamlar aracılığı ile yerlerine ulaşmasını sağlamıştır. Dernek kadınlarımızı cephe gerisi hizmetlere hazırlamak için gönüllü hastabakıcı kursları açmış ve 95 kadın “Fahri Hemşirelik” belgesi almıştır.

1941 yılında gerçekleşen önemli bir etkinlik, Ankara’da yüksek öğrenim yapan kızlarımız için ilk öğrenci yurdunun Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün binasında açılmasıdır.

Farklı illerimizde merkezler açılmış ve bu Derneğin amaçları doğrultusunda etkinliklerin çeşitli illerimizde yayılmasına olanak sağlamıştır.

1950’li Yıllar;

Ülke çapında yaptığı olumlu ve etkili çalışmalarla saygınlık ve toplumun güvenini kazanan Dernek 50’li yıllarda özellikle atölyelerin sayılarını arttırarak çoğunluğunu kadınlarımızın oluşturduğu işçi sayısını yükseltmiş ve “Emek Karşılığı Yardım” ı yaygınlaştırmaya devam etmiştir.1955 yılında Verem Savaş Derneği ve Sosyal Yardım Bakanlığıyla iş birliği yapılarak Verem Savaş Derneği’nin Cebeci ve Yenimahalle dispanserlerinde rehabilitasyon atölyeleri açılmıştır.

1959 yılı Türkiye’de sosyal yardım ve hizmetlerin çağdaş yaklaşımla ele alınarak sosyal refah politikasının yeniden örgütlenmesine ilk adımların atıldığı yıl olmuştur. Bu çalışmalarda Dernek Hükümetin yanında çok aktif olarak yer aldı. Aynı yıl 7355 sayılı Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kurulmasına dair yasa içeriğinde ulusal düzeyde sosyal hizmetlerin yeniden örgütlenmesi bağlamında gönüllü kuruluşların katılımı ve katkısı üzerinde durulmuş, yasanın uygulanma sorumluluğu SSYB bünyesinde kurulan Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Bu çerçevede oluşturulan il sosyal hizmetler koordinasyon kurullarında Dernek önemli bir rol oynamıştır.

1960’lı Yıllar;

60’lı yıllar ülkemizin siyasal ve sosyal yapılanmasında önemli yenilik ve değişimlerin yer aldığı yıllar olmuştur. Geçmişte olduğu gibi henüz sosyal yardım sisteminin oluşmadığı bu yıllarda da aile ve bireylere yaptığı acil ve sürekli yardımlarla Hükümet’e destek olmaya devam eden Dernek kamu kuruluşlarından talep edilen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştır. Genel Merkez’in yanında diğer merkezlerin de açmış olduğu üniversite kız öğrenci yurdu ve öğrenci bursları ile üniversite eğitimine katkıda bulunmuş, atölyelerde iş olanağı yaratmış ve çok önemli olan rehabilitasyon çalışmasının öncüsü olmuştur.

60’lı yılların en kıvanç verici etkinliği, Derneğin Ankara’nın Kocatepe semtinde şimdiki Dr. Mediha Eldem Sokağındaki 67 no ’lu binasının tamamlanarak tüm hizmet üniteleriyle bu binaya yerleşmesidir. Kendine ait binasında çalışma fırsatı, Derneğin çalışma koşullarının gelişmesi ve örgütsel yapısının düzenlenmesinde en önemli unsur olmuştur.

1960 yılında Dernek, okuma-yazma kursu açarak kendi gönüllüleriyle okur-yazar olmayan kadınlarımıza okuma-yazma öğreterek yeni bir hizmet alanına girmiştir.

60’lı yılların sonlarına doğru dış ülkelerle kurulan bireysel dostluklar büyük boyutlar kazanarak devam etmiştir.

1964 yılında Dernek Kıbrıs’ta bulunan soydaşlarımızın maddi ihtiyaçlarını giderebilmek için “Kıbrıs’a Yardım Pulu” çıkarmak için karar alan beş büyük hayır kurumunun içinde yer alıştır.1965 yılında Hükümetimizin güvenini kazanan Derneğe, bir kat ilave edilebilmesi için fon olarak 300.000 TL tahsis edilmesidir.

1967 yılında Büyük Millet Meclisi’ne Derneğin mamullerinin ihalesiz alınması ve atölyelerinin işyeri kapsamından çıkarılma konusunda iki talepte bulunulmuş bunlar Meclis’te olumlu karşılanarak atölyeler diğer işyeri kapsamından çıkarılarak Derneğin, İş Kanunu’nun işverenlere taahhüt ettiği sorumluluklarından ve işvereni baskı altında tutan cezai hükümlerden kurtarılması sağlanmıştır.

Öğrenci burs miktarları arttırılmış, yeni şubeler kurulmuştur. Dernek örgütlenmesinde yeni adımlar atılarak, Derneğin merkez ve şubelerini Genel Merkez adına denetleyecek ücretli müfettiş atanması gerçekleştirilmiş ve müfettişlerin çalışma biçimi, görev ve sorumluluklarını belirten bir Müfettişlik Talimatnamesi çıkarılmıştır.

60’lı yıllar yönetim kurulları üyeleri dahil olmak üzere diğer memur, işçi ve hizmetlilerin çalışmalarını düzenleyen başarılı etkinliklerin yoğun olduğu, sahip olduğu ciddi kimliği ile hükümetin ve halkın güvenini tamamen kazanmış Derneğin bütçesi arttıkça, yaptığı yardımların içeriği, çeşidi daha etkili olmuştur.

1970’li Yıllar;

Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de giderek zorlanan ekonomik koşullar bütçesinin tümüne yakınını halkımızın desteği ile sağlayan Derneğin yeni kaynaklar aramasına ve mümkün olduğu ölçüde tasarruf tedbirlerinin alınmasına neden olmuştur. Bu düşünce ile Gazi Kupası adında düzenlenen her türlü sportif yarışmalardan sağlanacak gelirin önemli bir kısmının ayrılarak bir devlet bankasında açtırılacak hesaba sosyal yardım fonu olarak yatırılması ve Türkiye Kızılay Derneği, Çocuk Esirgeme Kurumu, Türk Hava Kurumu ve Yardım Sevenler Derneği arasında yapılacak bir protokolle saptanan esaslar içinde paylaşılması için gereğinin yapılmasına emir ve müsaade etmişlerdir. Gelir getirici etkinlikler içinde yardım zarflarının dağıtılması hususunda yerel Milli Eğitim Müdürlükleriyle yapılan iş birliği ile merkez ve şubelerde açılan kampanyalar başarı ile yürütülmüştür.

70’li yılların Dernek için en üzücü olayı, Derneğin yıllarca öncülüğünü yaparak meslek yaşamından çok kendini Yardım Seveler Derneği’ne adayan Genel Başkan Dr. Mediha Eldem’in 7 Temmuz 1975 tarihinde ölümü olmuştur. Dr. Mediha Eldem’in çalışmış olduğu Ankara Numune Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen bir törende, Genel Başkan ve yakın meslek arkadaşları tarafından Dr. Eldem’in sağlam kişiliği, sosyal alandaki öncülük ve etkinlikleri ve kendisi ile ilgili anılar dile getirilmiştir. Bu toplantıdan sonra aynı hastanenin kadın-doğum servisinde Türkiye Yardım Sevenler Derneği’nin 50. yıl armağanı olarak Dr. Mediha Eldem anısına döşenen iki yataklı hasta odasının açılışı en yakın arkadaşı, Derneğin değerli büyüğü Sayın Melahat Tüzel tarafından yapılmıştır.

50. yıl kutlamalarının çok önemli bir girişimi Genel Merkez üyelerinden Sayın Binnaz Engin tarafından kuruluş ve tesis masraflarının karşılandığı 3-6 yaş çocuklar için hizmete açılan Sur Gündüz Bakımevi olmuştur. Ekonomik koşulların beraberinde getirdiği zorlayıcı koşullara rağmen çalışmalarını aksatmadan sürdüren toplumun her kesiminin ilgi ve desteğini almaya devam eden, yurt içinde olduğu kadar, yurt dışı ilişkilerini güçlendiren Dernek 70’li yıllarını önemli olaylarla başarılı bir biçimde yaşamıştır.

1980’li Yıllar;

80’li yılların başında dernek yeni bir hizmet alanına adım atmıştır. Sayın Semra Özal’ın katkılarıyla Genel Merkez binasında kadınlarımızın sağlık hizmetlerine yardımcı olmak amacıyla modern araç ve gereçlerle donatılmış bir Ana-Çocuk Sağlığı Merkezi açılmıştır. Ana çocuk sağlığı yanında sağlık eğitimi, aile planlaması, koruyucu aile hekimliği hizmetlerini kapsayan bu merkezin başka merkez ve şubelerimizde de açılması amaçlanmıştır.

Gençlerimizin eğitim fırsatını elde etmeleri daha iyi koşullarda daha başarılı olabilmeleri için 1981 yılında burs sayısı ve miktarı arttırılmış, burslara ATATÜRK BURSU adı verilmiştir.

Cumhuriyet’in 60., Atatürk’ün doğumunun 100. Yılı anısına Ceyhan’da bir öğrenci yurdu, İzmir merkezinde huzurevi, Üsküdar ve Maçka şubelerinde birer çocuk yuvası açılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in başlatmış oldukları “Organ Bağışı”, “Aşı Kampanyası” ve “Kendi Okulunu Kendin Yap” gibi kampanyalar Derneğin tüm Merkez ve şubelerine birer genelge ile duyurulmuş ve bu kampanyalara katılmak üzere çalışmalara başlanmıştır. Bunlardan bir tanesi 15 Mart 1986 günü Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılan Kuştepe’deki 10 derslikli ilkokuldur.

60.yıl nedeni ile Derneğin yurt çapında burs verdiği en başarılı tıp öğrencisi tespit edilerek, Dr. Mediha Eldem Başarı Ödülü ile ödüllendirilmesine karar alınmıştır.

1980’lerin sonunda Dernek binası, kız öğrenci yurdu, ana ve çocuk sağlığı merkezi, Sur Gündüz Bakımevinin tamamıyla bakımı ve onarımı yapılmıştır.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği için önemli etkinlikler yanında Genel Başkan Sayın Türkan Ayral’ın beklenmedik kaybı büyük bir üzüntü kaynağı olmuş, ancak Dernek büyüyen bütçesi, hükümetle kurduğu olumlu ilişkiler, halkın desteği ile nüfusumuzun genç, yaşlı, özürlü kesimlerine Devletin öngördüğü çağdaş, sosyal politika çerçevesinde azimli çalışmalarını sürdürmüştür.

1990’lı Yıllar;

90’lı yılların en üzücü olayı kurucu üyelerimizden son hayatta kalan Sayın Mevhibe İnönü’nün kaybı olmuştur.

1990 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal’ın talimatlarıyla Dernek vergi, resim, harç, hisse ve fonlardan muaf kılınmış ayrıca Derneğin tüm merkez ve şubelerince işletilmekte olan öğrenci yurtları, gündüz bakımevleri, huzurevleri, kreş, anaokulu, biçki ve dikiş atölyeleri de kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur.

Devletin birliğine, demokratik ve laik Cumhuriyet’e, insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkılması gerekliliğine ve bu konuda en ufak bir taviz verilmemesi ve zaaf gösterilmemesi milli düşüncesine inanan Dernek, Cumhuriyetimizin 70. yılını görkemli bir şekilde kutlamış ve milletimizi birlik ve beraberliğe davet etmişlerdir. 90’lı yılların başında Bosna Hersek’te insanlık dışı vahşete maruz bırakılan Müslüman kardeşlerimize yardım amacı ile 65. yılında düzenlediği bağış sergisinden elde edilen gelir “Bosnalı Kadın Sığınma Evi” ne teslim edilmiştir. Terör ve ayrımcılık düşünce ve eylemleri ile mücadele ederken şehit olan Güvenlik Güçleri ve Silahlı Kuvvetlerimiz Mensuplarının ailelerine verilmek üzere Merkez ve Şubelerimizin de katılımı ile sağlanan bağış çeki Milli Savunma Bakanı Sayın Nevzat Ayaz’a teslim edilmiştir.

Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak için hiçbir fedakarlığı esirgemeksizin canları pahasına görev yaparken Güneydoğu’da yaralanan ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ nde yatan kahraman askerlerimiz ziyaret edilerek kendilerine hediye zarfları dağıtılmıştır. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimize, Atamızın “Bizim gerçek sahibimiz” dediği ordumuzun daima birlik ve beraberlik içinde olduğunun en anlamlı ifadesi olarak “Mehmetçikle El Ele” kampanyasına katılmış, toplanan bağışın Güneydoğu’da yaralanan Silahlı Kuvvetler Mensuplarımız için yaptırılacak rehabilitasyon merkezinde kullanılmasına karar verilmiştir.

Yurdumuzda sık sık yer alan doğal afetlerin neden olduğu acil hizmetler katkıda bulunulmaya devam edilmiş, Dinar Depremi ve İzmir sel felaketinde zarar görmüş vatandaşlarımıza bağışta bulunulmuş ve giyecek eşyaları sağlanmıştır.

Ülkemizin en büyük ve tüm dünyada 10 benzer kalkınma projesi içinde yer alan Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesi Bölgesini 200 kişilik Yardım Sevenler üyesinin katıldığı ziyaret sırasında bölgede Derneğin etkinlik alanına giren ihtiyaçlar incelenerek, bölge illerindeki merkez ve şubeleriyle öncelikle kadın ve kız çocuğu eğitimine katkıda bulunmak üzere, Dernek bu bölgeye yapılan yardım kampanyalarına katılmıştır.

Kuruluşumuzun 70 yılı anısına 70 orman projesi kapsamında tüm şubeler Türkiye Yardım Sevenler Derneği hatıra ormanları için binlerce fidanlar dikmişler ve 87. yıla gelindiğinde o fidanlar şu anda ulu ağaçlar olmuştur.

Derneğin dolu dolu yaşadığı 70 yıl kutlama törenleri topluma hizmet, gençlerimize yönelik takdir, kültür ve sanat, 70 yıldır gelişerek yaşamını sürdüren bir gönüllü kuruluşun Atamızın izinde laik, demokratik Cumhuriyetimizin giderek güçlenerek idamesi için kaçınılmaz olan halkımızla bütünleşmesini amaçlayan etkinliklerinin bir değerlendirmesi olmuştur.

2000’li Yıllar;

Derneğin kuruluşundan bugüne en önemli hizmet alanı olan eğitim ve öğrenciye destek her zaman kesintisiz devam etmiştir. Dernek bu yıllarda devlet kurumları, özel teşebbüs ve eğitim kurumları ile okuma-yazma, dil, el becerileri kursları açarak,sosyal etkinlikler düzenlemeye devam etmiş, başarı ile sonuçlanan “Avrupa Birliği Projeleri” ne katılmıştır.

Cumhuriyetin 85. yılında Dernek 80.Kuruluş yılı anısına Selanik Atatürk Müze Evinin döşeme yenilemesini, Türk Kadınının göz nuru ve el işleri ile kendi atölyesinde yaptırmış ve çok sayıda üyenin katılım ile Selanik’e götürmüştür.

Bu yılların en önemli ve ses getiren faaliyeti ise okul öncesi eğitime büyük önem verilerek 2009 yılında, Derneğin 81. Kuruluş yılı anısına hazırlanan “81 Yıl 81 İl 81 Anasınıfı” Projesidir. Henüz Millî Eğitim Bakanlığınca zorunlu eğitim kapsamına alınmamış okul öncesi eğitim alanında yine bir ilke imza atan dernek, genel merkez, şubeler ve bağışçıların katkıları ile 4 anaokulu olmak üzere, 187 anasınıfını mobilya, döşeme, eğitim-araç gereçleri, oyuncak, bilgisayar ile donatarak çocuklarımıza armağan etmiştir.

2010’lu Yıllar;

2014 yılında Soma’da gerçekleşen maden kazalarında hayatını kaybeden maden işçisi vatandaşların acılı ve ihtiyaç sahibi aileleri için başlatılan kampanyadan elde edilen gelirle ailelere yardım, kaza şehitlerinin çocuklarına karşılıksız eğitim bursu sağlanmıştır.

2016 yılında iç güvenlik harekâtı ve sınır görevinde bulunan Mehmetçiklerimize gönderilmek üzere Genel Kurmay Başkanlığı’nın desteği ile hazırlanan “Sevgi Paketleri” ile iki bini aşkın vatan evladına anne sıcaklığı ve şefkati, yalnız olmadıkları nöbet yerlerinde ve kışlalarında hissettirilmiştir. Türk Milletinin askerinin her daim yanında ve ona minnettar olduğu ifade edilmiştir.

2016 yılı sonbaharında Cumhuriyetin bizatihi tanığı olan Türkiye Yardım Sevenler Derneği’nin arşivlerinde bir çalışma başlatılmış, Hacettepe Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi Bölümü iş birliği ile 2017 yılında dernek arşivi dijital ortama aktarılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda 5600 sayfadan oluşan arşiv evrakı (dergi, defter, katalog vb.) belgeler, tasnif edilmiş ve koruma altına alınmıştır. Dernek sahip olduğu bu görkemli arşivi dijital ortama aktarmaya yönelik yatırımı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal hizmet alanındaki gelişimiyle beraber kültürel mirasını hem kuşaklar arasında aktarılarak devamlılığını sağlamak hem de toplumun temel dinamiklerini yansıttığı için sürekli olarak korumaktadır. TYSD Dijital Arşivi, dünyada Open ROAR kısaltmasıyla bilinen açık erişim arşivleri platformuna da kaydettirilmiştir. Bu kayıt ile Türkiye’den bu platformda bulunan 64 arşivden biri Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dijital Arşivi olmuştur. Sosyal hizmet alanında dünyada “Emek Karşılığı Yardım” ilkesini ilk olarak uygulayan ve hangi koşullarda olursa olsun insanın bir değer olduğunu vurgulayan Derneğin bu alanda yaptığı öncü çalışmalar, dünyanın her yerinden araştırmacılara açılmıştır.

Derneğin 90. Kuruluş yılında ise  derneğin Cumhuriyet tarihimizdeki yeri, önemi ve işlevini anlatmak, Cumhuriyet Türkiye’sinin; “Sosyal Yardım ve Hizmet Kuruluşları” ve “Emek Karşılığı Yardım” ilkelerinde, çağdaş devletler arasındaki öncülüğünü ortaya koymak, kurucuların topluma yarar sağlamak için yaptığı özverili çalışmaları genç nesillere duyurmak adına,5 akademisyenden 7 ayrı makale ve 300 den fazla orijinal belgeden oluşan “Cumhuriyet’le Büyüyen Yardım Sevenler” kaynak eseri yayınlanmış ve T.C Kültür Bakanlığı tarafından kütüphanelere gönderilmiştir.

90. Yılın bir başka etkinliği ise “Gençlerin Gözüyle Yardımseverlik” Tysd Resim Ve Kompozisyon Yarışması” olmuştur. T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca 25 Eylül 2017 tarihinde onaylanan yarışma ile yurt genelinde özel, resmi, teknik, Anadolu ve imam hatipler dâhil tüm lise öğrencilerinin katıldığı ve birincilere üniversite eğitimleri süresince burs, ikincilere dizüstü bilgisayar, üçüncülere tablet bilgisayar, mansiyon ödülü alan öğrencilere ise mp3 müzik çalar verilen yarışma,  5 Nisan 2018 tarihinde sonuçlanmış, yarışmaya katılan 86 resim ve 82 kompozisyon, jüri tarafından değerlendirilerek ödüller dağıtılmıştır.

Bu yılların bir diğer önemli etkinliği de gençlerle buluşmak ve bütünleşmek adına üniversitelerde düzenlenen paneller olmuştur. İstanbul Aydın Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Beykent Üniversitesi Ankara Hacettepe Üniversitesi, Atılım Üniversitesi ve Başkent Üniversitelerinde “Cumhuriyet Tarihinde STK ‘ların Görevleri ve TYSD” konulu panellerde akademisyenler, Cumhuriyet tarihimizin önemli anlarına tanıklık etmiş değerli konuklar gençlerle bir araya gelmişlerdir.

2019 yılında, “Hayaller Pedallara Dönsün” kampanyası ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. Yılında, Türk Eğitim Derneği iş birliğinde 100 çocuğa bisiklet armağan edilmiştir.

Bu yıl içerisinde yaşanan Elazığ ve Malatya Depremleri sonrasında burada bulunan şubeler aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine yardım edilmiş, nakdi ve ayni bağışlar deprem bölgesine yönlendirilmiştir.

3 Ekim 2019 tarihinde Genel Başkan Birsen Eldem’in vefatı sonrasında yapılan seçimle Genel Başkanlık görevine Dilek Bayazıt getirilmiştir.

Bu yılın Aralık ayında ise, Cumhuriyetimizin 96., Derneğin 91. Yılı anısına hazırlanan proje kapsamında Devlet sanatçısı Metin YURDAKUL tarafından tamamı bronz dökme, elinde Nutuk taşıyan ATATÜRK heykeli, Derneğin bir armağanı olarak Atamızın atalarının doğduğu topraklar olan Kuzey Makedonya — Üsküp Büyükelçiliği konutu bahçesine törenle yerleştirilmiştir.

2020’li Yıllar;

2020 yılında gerçekleştirilen 92. Kuruluş Günü Etkinlikleri sonrasında dünyada ve ülkemizde görülen Covid-19 Salgını nedeniyle İç İşleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeler kapsamında Dernek faaliyetlerine gelen kısıtlamalar nedeniyle icra faaliyetleri Başkanlık Makamınca yürütülmüş, yönetim kurulu kararları online toplantılarla alınmıştır.  Bu yıl için Dernek Genel Kurullarının ertelenmesi nedeniyle Olağan Genel Merkez Genel Kurulu yapılamamış ancak icra faaliyetleri kesintisiz devam etmiştir.

Salgının ilk günlerinde oluşan acil ihtiyaç nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Bölümüne üç adet Hasta başı monitör cihazı bağışlanmıştır. Genel Merkez ve Şubeler bulundukları il ve ilçelerde ihtiyacı olanlara maske ve hijyen malzemeleri temininde bulunmuşlardır. Salgın boyunca yerel yönetimlerle birlikte çalışılmaya dikkat edilmiş, belediyelerle iş birliği içerisinde halkın ihtiyaçlarına cevap verilmiştir. Salgının getirdiği bir başka zorunluluk olan uzaktan eğitim nedeniyle eğitime erişim imkânı kısıtlı öğrencilere, şubelerin de katılımıyla tablet ve bilgisayar bağışlarında bulunulmuştur.

Diyarbakır Bahşiler Köyünde bulunan İmam Hatip Ortaokulumuz ve İlkokulumuzun yenilenmesi, çeşitli eksiklerinin giderilmesi amacıyla yardım gönderilmiş, okuyan öğrencilerin ihtiyaçları karşılanmıştır.

30 Ekim 2020’de İzmir’de yaşanan deprem sonrasında ise ‘İzmir Depremi Yardım Kampanyası” düzenlenmiş, Genel Merkez ve şubelerin katılımı ile yaklaşık 240 bin Türk Lirası toplanmış ve yerel yönetimler aracılığı ile bölgede ihtiyaç sahiplerine destek olunmuştur. Kampanyadan elde edilen bağış depremin açtığı yaraları sarmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi yanısıra Seferihisar ve Bayraklı belediyelerine ulaştırılmıştır. Bu kapsamdaki yardımlar; Seferihisar Belediyesine 14 ailenin kira yardımı, yine Seferihisar Belediyesine ilk etapta kurulan çadırlara sağlanan elektrik aksamı ve 100 adet gıda kolisi, bölgedeki ihtiyaçlı öğrencilere dağıtılmak üzere tablet temini yapılmıştır. İzmir Karabağlar’ da bulunan TYSD Dr. Kemal Tarım Dinlenme ve Huzurevine depremde meydana gelen hasarın tadilatı ve yangın-deprem detektörlerinin yenilenmesi ayıca huzurevinde kalan büyüklerimizin kullanımı için maske gönderilmiştir.

2020 yılının son günlerinde ise fedakâr sağlık çalışanlarına destek olmak ve onlara küçük bir gülümsetme yaşatabilmek adına Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Enfeksiyon ve Yoğun bakım üniteleri personeli için Yeni Yıl hediye paketleri hazırlanmıştır.

6 ŞUBAT 2023 TARİHİNDE meydana gelen ve tüm ulusumuzu derinden yaralayan deprem felaketinin ardından Türkiye Yardım Sevenler Derneği Ailesi olarak her zaman olduğu gibi yardım çalışmalarının içinde yer aldık.

 • İlk gün itibari ile 3 Tır gıda, 1 Tır Su ve 21 adet çadırla başlattığımız yardım faaliyetlerimize, Elbistan’a 21 konteyner ve 1 Anne-Çocuk Okulu teslim ederek devam ettik.
 • Antakya’ya 4, Kahramanmaraş’a 1, Kadirli’ye 1 ve Hatay 8.Tugay Jandarma Komutanlığı’na 3 adet konteyner ulaştıran Türkiye Yardım Sevenler Derneği, 2 adet konteyner da Malatya’ya göndermiştir. (32 konteyner yaptırılmıştır.)
 • 21 Mart 2023 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Altındağ Gençlik Merkezi bünyesinde Çocuk Kütüphanesi hazırladık ve açılışını ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın katılımı ile gerçekleştirdik.
 • 17 Nisan 2023 tarihinde Kadir Gecesi Münasebetiyle Kahramanmaraş TYSD Anaokulu bünyesinde depremzedelere 1750 kişilik İftar yemeği verdik.
 • 24 Nisan 2023 tarihinde Diyarbakır Eğil İlçesi Bahşiler TYSD Atatürk İ.Ö.O öğrencilerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için pizza, pasta ve kitaplar gönderdik.
 • 27 Nisan 2023 tarihinde Sanatçı Murat Evgin’in katılımıyla Ankara Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesinde “Depremzedelere Yardım Konseri” düzenledik. (Malatya’ya 2 konteyner bu etkinlikten sağlandı.)
 • 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı başlangıcında Diyarbakır Eğil İlçesi Bahşiler Köyü TYSD Atatürk İ.Ö.O öğrencilerinin okul formalarını yeniledik.

Cumhuriyetimizden 5 yaş genç, Cumhuriyet kazanımları ile yeşeren, Cumhuriyet ile büyüyen, Ata’sının izinde onun öğretileri ile çalışan ve daima ileriye, aydınlığa bakan, ülkemizin ilk STK’larından olan derneğimiz, ihtiyaç duyulan her alanda gücü yettiğince devletinin ve milletinin yanındadır. Hiç bir resmi kurum, kuruluş ve devletten BAĞIŞ almadan, YARDIM görmeden sadece yüce gönüllü yardımseven halkımızın 95 yıldır süren güveni, maddi ve ayni bağışları ile hizmetlerini sürdürmektedir. Dil, din, ırk, coğrafya gözetmez, onurlu yaşamak için eşit şartlar yaratmaya çalışır.

GENEL KURULLAR ve BÖLGE TOPLANTILARI

Dernek her iki yılda tüzüğü gereği önce şubeler bazında sonra şube delegelerinin katılımı ile genel merkez ANKARA’ da Genel Merkez Genel Kurulunu gerçekleştirmektedir.

Derneğin 1978 yılında Ankara’da gerçekleştirilen genel kurulunda alınan bir karar ve ortak görüş neticesi her iki yılda bir faal şubelerin yönetim ve sosyal komitelerinin katılımları ile bölge toplantıları yapılması kararlaştırılmış şubeler arası fikir alışverişinde bulunmak, daha verimli çalışmalara olanak sağlamak, zaman ayırmak açışından şubelerin yakınlaşmalarını sağlayan Bölge toplantıları başlatılmıştır.

 • Bölge Toplantısı Kayseri 1978
 • Bölge Toplantısı Bilecik 1980
 • Bölge Toplantısı Antalya 1982
 • Bölge Toplantısı Van 1985
 • Bölge Toplantısı Ordu 1987
 • Bölge Toplantısı Aydın 1989
 • Bölge Toplantısı Mersin 1993
 • Bölge Toplantısı İstanbul 1995
 • Bölge Toplantısı Mersin 1997
 • Bölge Toplantısı Van 1999
 • Bölge Toplantısı Kastamonu 2001
 • Bölge Toplantısı Bursa 2003
 • Bölge toplantısı 2005 yılında Afyon’da
 • Bölge toplantısı 2007 yılında İzmir’de
 • Bölge toplantısı 2009 Karabük ve Safranbolu’da
 • Bölge toplantısı 2011 Ordu ‘da
 • Bölge Toplantısı 2013 Mardin ve Şanlıurfa’da,
 • Bölge Toplantısı 2015 Kars ve Ardahan’da
 • Bölge Toplantısı 2017 de Sivas’ta,
 • Bölge Toplantısı 2019 da Alanya’da gerçekleştirilmiştir.

TÜRKİYE YARDIM SEVENLER DERNEĞİNİN ÜLKEMİZE ARMAĞAN ETTİĞİ KALICI ESERLERİ


Türkiye Yardım Sevenler Derneği, dil, din, ırk, genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk ayırmadan toplumun her kesimine yardım etmeyi görev edinmiş, öğrenci yurtları, eğitim kurumları, engelliler için iş eğitim merkezleri, huzurevleri, çeşitli sağlık merkezleri gibi topluma onlarca kalıcı eser bırakmış ve on binlerce gence karşılıksız eğitim bursu sağlamıştır.

 1. T.Y.S.D Handan –Ziya Öniş İlköğretim Okulu – İSTANBUL
 2. T.Y.S.D Denizli İlköğretim Okulu – DENİZLİ
 3. T.Y.S.D Urla Kuşçular İlköğretim Okulu – İZMİR
 4. T.Y.S.D Burdur İlköğretim Okulu – BURDUR
 5. T.Y.S.D Eğil İlçesi Bahşiler Köyü Atatürk İlköğretim Okulu – DİYARBAKIR
 6. T.Y.S.D Zonguldak İbrahim Fikri Anıl İlköğretim Okulu – ZONGULDAK
 7. T.Y.S.D Muhsin Ertuğrul Çıraklık Okulu – İSTANBUL
 8. T.Y.S.D Atatürk Kız Öğrenci Yurdu – İSTANBUL
 9. T.Y.S.D Atatürk Kız Öğrenci Yurdu Çıldır /ARDAHAN
 10. T.Y.S.D Vasfiye Eriş Kız Öğrenci Yurdu – ARDAHAN
 11. T.Y.S.D  Gönül Güven  Kız Öğrenci Yurdu – ÜNYE
 12. T.Y.S.D İzmit  Kız Öğrenci Yurdu – İZMİT
 13. T.Y.S.D Tavşanlı Kız Öğrenci Yurdu – TAVŞANLI
 14. T.Y.S.D Üsküdar Sağlık Ocağı – İSTANBUL
 15. T.Y.S.D 112 Bostancı  Acil Yardım İstasyonu – İSTANBUL
 16. T.Y.S.D 112 Kartal Acil Yardım İstasyonu – İSTANBUL
 17. T.Y.S.D H.Şinasi Ural Kan Merkezi – BEYOĞLU
 18. T.Y.S.D İzmir Sağlık Ocağı – İZMİR
 19. T.Y.S.D  Samsun Sağlık Ocağı – SAMSUN
 20. T.Y.S.D Buhurcular Huzurevi – DİNAR
 21. T.Y.S.D Bartın Huzurevi – BARTIN
 22. T.Y.S.D Kemal Tarım Dinlenme ve Huzurevi – İZMİR
 23. T.Y.S.D Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi – ESKİŞEHİR
 24. T.Y.S.D Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi – ESKİŞEHİR
 25. T.Y.S.D Suzan Gürcanlı Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi – ESKİŞEHİR
 26. T.Y.S.D Savur İşgören Köyü İlkokulu Öğretmen Lojmanı – MARDİN
 27. T.Y.S.D Çok Amaçlı Eğitim Lojmanı  ADAPAZARI-FERİZLİ
 28. T.Y.S.D Nevzat Tarım Anaokulu – KAĞITHANE
 29. T.Y.S.D Abdülkadir Öztemur Anaokulu – KAĞITHANE
 30. T.Y.S.D  Türkiye genelinde 176 Anasınıfı
 31. SELANİK- ATATÜRK MÜZESİ – Mefruşat  Yenilenmesi
 32. T.Y.S.D Anaokulu – KAHRAMANMARAŞ
 33. ATATÜRK  Heykeli – Üsküp Türk Büyükelçiliği Konutu Bahçesi KUZEY MAKEDONYA

 

TÜRKİYE YARDIM SEVENLER DERNEĞİ’NİN BİR ASRA YAKLAŞAN ONURLU TARİHİNDE;

Adını Mustafa Kemal ATATÜRK ten almasının büyük sorumluluğu, , ilke ve devrimlerine olan bağlılığı ve Cumhuriyet Kadınının bitmez, tükenmez çalışma azmi vardır…
Derneğin İlk Genel Başkanı Bayan Fitnat ÇAKMAK’ tan, (1.Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak’ın Eşi) Makbule ELDENİZ, Nevber SEVÜKTEKİN, Dr. Mediha ELDEM, Türkan AYRAL, Birsen ELDEM ve 2019 yılından itibaren görevde olan Genel Başkanımız Dilek BAYAZIT’ a  kadar, birlik, beraberlik, disiplin, özveri ve gönüllülük duygusunun bağlayıcılığı vardır…

Ülke genelinde hizmet vermek için çalışan yüzü aşkın şubesi, binlerce üyesi, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyen binlerce öğrencisi, yardım elinin uzandığı binlerce ihtiyaç sahibi halkı vardır…