Tarihçe

TÜRKİYE YARDIM SEVENLER DERNEĞİ TARİHÇESİ

Türk kadını, zorlu ama büyük bir zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşımızın unutulmaz bir sembolü olmuştur. Bu büyük zaferi izleyen Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun en coşkulu, ulusal bilinç ve bütünlüğümüzün en yüksek düzeyde olduğu yıllarda bundan tam 87 yıl önce, büyük önder Atatürk’ün önderliğinde çağdaşlaşmaya doğru dev adımların atıldığı dönemde Kırklareli Milletvekili Sayın Dr. Fuat Umay Ankara’da kadınlarımıza 29 Ocak 1928 tarihinde bir çağrıda bulunmuştur. Dr. Umay bu çağrısında, madden ve manen durumu iyi olmayan kadınlarımızın korunmasının bir görev olduğunu, anaya yapılan yardımların çocuğa da ulaşacağını ve böyle bir amacın ancak bir kadın yardım derneğinin kurulmasıyla gerçekleşebileceğini açıklıyordu.

Bu sözler; Sırtında mermi taşıyan, cephede kahraman askerlerimizin yaralarını saran, eşini, oğlunu, kardeşini cepheye gönderen tek başına yaşamın ve savaşın güçlüğüne göğüs geren Türk kadınına yeni bir görev yüklemiştir.

Sosyal bilinci gelişmiş, öncü kadınlarımız tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan bu çağrıya katılan kadınlarımız, Dr. Umay’ın başkanı olduğu Himaye-i Eftal Cemiyeti’nde toplanarak bir komisyon kurmuşlardır. Komisyon kurulacak derneğin adının Himaye-i Etfal Kadın Yardım Cemiyeti ve ambleminin yürek biçiminde olmasını kararlaştırarak çalışmalarına başlamıştır.

 • Dr. Fuat Umay başkanlığında
  • Mevhibe İnönü
  • Fitnat Çakmak
  • Nevber Sevüktekin
  • Tezer Taşkıran
  • Reşide Bayar
  • Sevda And
  • Süreyya Ağaoğlu
  • Seza Lostar
  • Melahat Özbudun
  • Belkis Odman
  • Nimet Uybadın’dan

oluşan kurucularla ilk toplantısını 19 Şubat 1928 günü gerçekleştirerek resmi kuruluşunu tamamlanmıştır.

Üyelerin verdiği 426 lira yardım derneğin ilk geliridir. Ve tutanaklarda belirlenmiştir.

1938 yılında, Derneğin kuruluşundan tam on yıl sonra, derneğin faaliyetlerini yakından takip eden Atatürk, yapılan özverili çalışmalardan da etkilenerek  “Büyük varlık ve faziletleri unutulmamış Türk kadınlarına ayağa kalkarak hürmetlerimizi göstermeliyiz. Türk kadını yoksul olamaz. Türk kadını bizatihi bir varlıktır” diyerek derneğe “ Yardım Sevenler Derneği” adını vermiştir. Atamızın el yazısı ile belgelediği bu sözleri Dernek ve Türk kadınlarının gururla taşıdığı en büyük armağanı olmuştur.

Himaye-i Etfal Kadın cemiyeti adı ile kurulan Derneğimizin ismi Yardım Sevenler Derneği olarak  değiştirilmiş, bugünkü ismine dönüşmüştür. Ve 22/haziran 1941 gün ve 2/13763 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile Kamu yararına çalışan dernek olarak kabul görmüştür. 1951 yılında İç İşleri Bakanlığı izni ile19 şubatın içinde bulunduğu hafta  Yardım Sevenler Derneği haftası olarak kabul edilmiştir.

Derneğimizin FAHRİ Başkanlığına sayın Mevhibe İnönü getirilmiş, 1.Genel başkanlığa sayın Fitnat Çakmak seçilmiştir.

 • Fitnat Çakmak:Bu görevi Kuruluştan 1930 yılına kadar sürdürmüştür.
  • Makbule Eldeniz: 1930 yılında genel başkanlığa seçilmiş görevi kısa sürmüştür.
  • Nevser Sevüktekin: 1930 yılından 1948 yılına kadar
  • Dr.Mediha Eldem: 1948 yılından 1975 yılına kadar
   Türkan Ayral: 1975 yılından 1985 yılına kadar
  • Birsen Eldem: 1985 yılından bu yana genel başkanlığını yürütmektedir

30’lu Yıllar;

Derneğin halkımızla bütünleşmesi, toplumun güvenini kazanması yönünde önemli adımların atıldığı yıllar olmuştur.

30’lu yılların ilk faaliyeti, açılış işlemleri tamamlanan üç atölyenin( dikiş, nakış, çorap) çalışmalarına başlamasıdır. Bu atölyelerde örülen ve dikilen kıyafetler ihtiyacı olan çocuklara ve doğum yapan annelere dağıtılmıştır. Böylece bir tarafta ihtiyacı olanların ihtiyaçları karşılanırken, öte yandan bu ürünleri üreten kadınlarımıza çalışarak kazanma olanağı yaratılmış “ Emek Karşılığı Yardım” fikri uygulamasında ilk adımlar atılmıştır.

30’lu yılların en önemli olayı, Derneğin yaşamı boyunca en büyük onuru olan Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ün ilgisine layık olmasıdır.

1939 yılında ülkemizi unutulmaz acılar içinde bırakan Erzincan Depreminde derneğin Kızılay’ın yanında yer alması ile adını yurt düzeyinde duyurmuş ve bu girişim Derneğin çalışmalarının Ankara’nın sınırlarını aşarak diğer illerde de etkili çalışmalar yapmasına olanak sağlamıştır.

40’lı Yıllar;

1940’da devam eden II. Dünya Savaşı’nın yurdumuza sıçrama tehlikesi karşısında Dernek atölyelerde sınırlarımızı bekleyen erlere giysiler hazırlayarak ilgili makamlar aracılığı ile yerlerine ulaşmasını sağlamıştır. Dernek kadınlarımızı cephe gerisi hizmetlere hazırlamak için gönüllü hastabakıcı kursları açmış ve 95 kadın “Fahri Hemşirelik” belgesi almıştır.

1941 yılında gerçekleşen önemli bir etkinlik, Ankara’da yüksek öğrenim yapan kızlarımız için ilk öğrenci yurdunun Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün binasında açılmasıdır.

Farklı illerimizde merkezler açılmış ve bu Derneğin amaçları doğrultusunda etkinliklerin çeşitli illerimizde yayılmasına olanak sağlamıştır.

50’li Yıllar;

Ülke çapında yaptığı olumlu ve etkili çalışmalarla saygınlık ve toplumun güvenini kazanan Dernek 50’li yıllarda özellikle atölyelerin sayılarını arttırarak çoğunluğunu kadınlarımızın oluşturduğu işçi sayısını yükseltmiş ve “Emek Karşılığı Yardım” ı yaygınlaştırmaya devam etmiştir.1955 yılında Verem Savaş Derneği ve Sosyal Yardım Bakanlığıyla işbirliği yapılarak Verem Savaş Derneği’nin Cebeci ve Yenimahalle dispanserlerinde rehabilitasyon atölyeleri açılmıştır.

1959 yılı Türkiye’de sosyal yardım ve hizmetlerin çağdaş yaklaşımla ele alınarak sosyal refah politikasının yeniden örgütlenmesine ilk adımların atıldığı yıl olmuştur. Bu çalışmalarda Dernek Hükümetin yanında çok aktif olarak yer aldı. Aynı yıl 7355 sayılı Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kurulmasına dair yasa içeriğinde ulusal düzeyde sosyal hizmetlerin yeniden örgütlenmesi bağlamında gönüllü kuruluşların katılımı ve katkısı üzerinde durulmuş, yasanın uygulanma sorumluluğu SSYB bünyesinde kurulan Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Bu çerçevede oluşturulan il sosyal hizmetler koordinasyon kurullarında Dernek önemli bir rol oynamıştır.

60’lı Yıllar;

60’lı yıllar ülkemizin siyasal ve sosyal yapılanmasında önemli yenilik ve değişimlerin yer aldığı yıllar olmuştur. Geçmişte olduğu gibi henüz sosyal yardım sisteminin oluşmadığı bu yıllarda da aile ve bireylere yaptığı acil ve sürekli yardımlarla Hükümet’e destek olmaya devam eden Dernek kamu kuruluşlarından talep edilen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştır. Genel Merkez’in yanında diğer merkezlerin de açmış olduğu üniversite kız öğrenci yurdu ve öğrenci bursları ile üniversite eğitimine katkıda bulunmuş, atölyelerde iş olanağı yaratmış ve çok önemli olan rehabilitasyon çalışmasının öncüsü olmuştur.

60’lı yılların en kıvanç verici etkinliği, Derneğin Ankara’nın Kocatepe semtinde şimdiki Dr. Mediha Eldem Sokağındaki 67 no’lu binasının tamamlanarak tüm hizmet üniteleriyle bu binaya yerleşmesidir. Binalaşma aynı zamanda Derneğin çalışma koşullarının gelişmesi ve örgütsel yapısının düzenlenmesinde en önemli unsur olmuştur.

1960 yılında Dernek, okuma-yazma kursu açarak kendi gönüllüleriyle okur-yazar olmayan kadınlarımıza okuma-yazma öğreterek yeni bir hizmet alanına girmiştir.

60’lı yılların sonlarına doğru dış ülkelerle kurulan bireysel dostluklar büyük boyutlar kazanarak devam etmiştir.

1964 yılında Dernek Kıbrıs’ta bulunan soydaşlarımızın maddi ihtiyaçlarını giderebilmek için “Kıbrıs’a Yardım Pulu” çıkarmak için karar alan beş büyük hayır kurumunun içinde yer alıştır.1965 yılında Hükümetimizin güvenini kazanan Derneğe, bir kat ilave edilebilmesi için fon olarak 300.000 TL tahsis edilmesidir.

1967 yılında Büyük Millet Meclisi’ne Derneğin mamüllerinin ihalesiz alınması ve atölyelerinin işyeri kapsamından çıkarılma konusunda iki talepte bulunulmuş bunlar Meclis’te olumlu karşılanarak atölyeler diğer işyeri kapsamından çıkarılarak Derneğin , İş Kanununun işverenlere taahhüt ettiği sorumluluklarından ve işvereni baskı altında tutan cezai hükümlerden kurtarılması sağlanmıştır.

Öğrenci burs miktarları arttırılmış, yeni şubeler kurulmuştur. Dernek örgütlenmesinde yeni adımlar atılarak, Derneğin merkez ve şubelerini Genel Merkez adına denetleyecek ücretli müfettiş atanması gerçekleştirilmiş ve müfettişlerin çalışma biçimi, görev ve sorumluluklarını belirten bir Müfettişlik Talimatnamesi çıkarılmıştır.

60’lı yıllar yönetim kurulları üyeleri dahil olmak üzere diğer memur, işçi ve hizmetlilerin çalışmalarını düzenleyen başarılı etkinliklerin yoğun olduğu, sahip olduğu ciddi kimliği ile hükümetin ve halkın güvenini tamamen kazanmış Derneğin bütçesi arttıkça, yaptığı yardımların içeriği, çeşidi daha etkili olmuştur.

70’li Yıllar;

Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de giderek zorlanan ekonomik koşullar bütçesinin tümüne yakınını halkımızın desteği ile sağlayan Derneğin yeni kaynaklar aramasına ve mümkün olduğu ölçüde tasarruf tedbirlerinin alınmasına neden olmuştur. Bu düşünce ile Gazi Kupası adında düzenlenen her türlü sportif yarışmalardan sağlanacak gelirin önemli bir kısmının ayrılarak bir devlet bankasında açtırılacak hesaba sosyal yardım fonu olarak yatırılması ve Türkiye Kızılay Derneği, Çocuk Esirgeme Kurumu, Türk Hava Kurumu ve Yardım Sevenler Derneği arasında yapılacak bir protokolle saptanan esaslar içinde paylaşılması için gereğinin yapılmasına emir ve müsaade etmişlerdir. Gelir getirici etkinlikler içinde yardım zarflarının dağıtılması hususunda yerel Milli Eğitim Müdürlükleriyle yapılan işbirliği ile merkez ve şubelerde açılan kampanyalar başarı ile yürütülmüştür.

70’li yılların Dernek için en üzücü olayı, Derneğin yıllarca öncülüğünü yaparak meslek yaşamından çok kendini Yardım Seveler Derneği’ne adayan Genel Başkan Dr. Mediha Eldem’in 7 Temmuz 1975 tarihinde ölümü olmuştur. Dr. Mediha Eldem’in çalışmış olduğu Ankara Numune Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen bir törende, Genel Başkan ve yakın meslek arkadaşları tarafından Dr. Eldem’in sağlam kişiliği, sosyal alandaki öncülük ve etkinlikleri ve kendisi ile ilgili anılar dile getirilmiştir. Bu toplantıdan sonra aynı hastanenin kadın-doğum servisinde Türkiye Yardım Sevenler Derneği’nin 50. yıl armağanı olarak Dr. Mediha Eldem anısına döşenen iki yataklı hasta odasının açılışı en yakın arkadaşı, Derneğin değerli büyüğü Sayın Melahat Tüzel tarafından yapılmıştır.

50. yıl kutlamalarının çok önemli bir girişimi Genel Merkez üyelerinden Sayın Binnaz Engin tarafından kuruluş ve tesis masraflarının karşılandığı 3-6 yaş çocuklar için hizmete açılan Sur Gündüz Bakımevi olmuştur. Ekonomik koşulların beraberinde getirdiği zorlayıcı koşullara rağmen çalışmalarını aksatmadan sürdüren toplumun her kesiminin ilgi ve desteğini almaya devam eden, yurt içinde olduğu kadar, yurt dışı ilişkilerini güçlendiren Dernek 70’li yıllarını önemli olaylarla başarılı bir biçimde yaşamıştır.

80’li Yıllar;

80’li yılların başında dernek yeni bir hizmet alanına adım atmıştır. Sayın Semra Özal’ın katkılarıyla Genel Merkez binasında kadınlarımızın sağlık hizmetlerine yardımcı olmak amacıyla modern araç ve gereçlerle donatılmış bir Ana-Çocuk Sağlığı Merkezi açılmıştır. Ana çocuk sağlığı yanında sağlık eğitimi, aile planlaması, koruyucu aile hekimliği hizmetlerini kapsayan bu merkezin başka merkez ve şubelerimizde de açılması amaçlanmıştır.

Gençlerimizin eğitim fırsatını elde etmeleri daha iyi koşullarda daha başarılı olabilmeleri için 1981 yılında burs sayısı ve miktarı arttırılmış, burslara ATATÜRK BURSU adı verilmiştir.

Cumhuriyet’in 60., Atatürk’ün doğumunun 100. Yılı anısına Ceyhan’da bir öğrenci yurdu, İzmir merkezinde huzurevi, Üsküdar ve Maçka şubelerinde birer çocuk yuvası açılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in başlatmış oldukları “Organ Bağışı”, “Aşı Kampanyası” ve “Kendi Okulunu Kendin Yap” gibi kampanyalar Derneğin tüm Merkez ve şubelerine birer genelge ile duyurulmuş ve bu kampanyalara katılmak üzere çalışmalara başlanmıştır. Bunlardan bir tanesi 15 Mart 1986 günü Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılan Kuştepe’deki 10 derslikli ilkokuldur.

60.yıl nedeni ile Derneğin yurt çapında burs verdiği en başarılı tıp öğrencisi tespit edilerek, Dr. Mediha Eldem Başarı Ödülü ile ödüllendirilmesine karar alınmıştır.

1980’lerin sonunda Dernek binası, kız öğrenci yurdu, ana ve çocuk sağlığı merkezi, Sur Gündüz Bakımevinin tamamıyla bakımı ve onarımı yapılmıştır.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği için önemli etkinlikler yanında Genel Başkan Sayın Türkan Ayral’ın beklenmedik kaybı büyük bir üzüntü kaynağı olmuş, ancak Dernek büyüyen bütçesi, hükümetle kurduğu olumlu ilişkiler, halkın desteği ile nüfusumuzun genç, yaşlı, özürlü kesimlerine Devletin öngördüğü çağdaş, sosyal politika çerçevesinde azimli çalışmalarını sürdürmüştür.

90’lı Yıllar;

90’lı yılların en üzücü olayı kurucu üyelerimizden son hayatta kalan Sayın Mevhibe İnönü’nün kaybı olmuştur.

1990 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal’ın talimatlarıyla Dernek vergi, resim, harç, hisse ve fonlardan muaf kılınmış ayrıca Derneğin tüm merkez ve şubelerince işletilmekte olan öğrenci yurtları, gündüz bakımevleri, huzurevleri, kreş, anaokulu, biçki ve dikiş atölyeleri de kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur.

Devletin üniterliğine, demokratik ve laik Cumhuriyet’e, insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkılması gerekliliğine ve bu konuda en ufak bir taviz verilmemesi ve zaaf gösterilmemesi milli düşüncesine inanan Dernek, Cumhuriyetimizin 70. yılını görkemli bir şekilde kutlamış ve milletimizi birlik ve beraberliğe davet etmişlerdir. 90’lı yılların başında Bosna Hersek’te insanlık dışı vahşete maruz bırakılan Müslüman kardeşlerimize yardım amacı ile 65. yılında düzenlediği bağış sergisinden elde edilen gelir “Bosnalı Kadın Sığınma Evi”ne teslim edilmiştir. Terör ve ayrımcılık düşünce ve eylemleri ile mücadele ederken şehit olan Güvenlik Güçleri ve Silahlı Kuvvetlerimiz Mensuplarının ailelerine verilmek üzere Merkez ve Şubelerimizin de katılımı ile sağlanan bağış çeki Milli Savunma Bakanı Sayın Nevzat Ayaz’a teslim edilmiştir.

Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak için hiçbir fedakarlığı esirgemeksizin canları pahasına görev yaparken Güneydoğu’da yaralanan ve Gülhane Askeri Tıp Akademesi’nde yatan kahraman askerlerimiz ziyaret edilerek kendilerine hediye zarfları dağıtılmıştır. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimize, Atamızın “ Bizim gerçek sahibimiz” dediği ordumuzun daima birlik ve beraberlik içinde olduğunun en anlamlı ifadesi olarak “Mehmetçikle El Ele” kampanyasına katınmış, toplanan bağışın Güneydoğu’da yaralanan Silahlı Kuvvetler Mensuplarımız için yaptırılacak rehabilitasyon merkezine kanalize edilmesine karar verilmiştir.

Yurdumuzda sık sık yer alan doğal afetlerin neden olduğu acil hizmetler katkıda bulunulmaya devam edilmiş, Dinar Depremi ve İzmir sel felaketinde zarar görmüş vatandaşlarımıza bağışta bulunulmuş ve giyecek eşyaları sağlanmıştır.

Ülkemizin en büyük ve tüm dünyada 10 benzer kalkınma projesi içinde yer alan Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesi Bölgesini 200 kişilik Yardım Sevenler üyesinin katıldığı ziyaret sırasında bölgede Derneğin etkinlik alanına giren ihtiyaçlar incelenerek, bölge illerindeki merkez ve şubeleriyle öncelikle kadın ve kız çocuğu eğitimine katkıda bulunmak üzere, Dernek bu bölgeye yapılan yardım kampanyalarına katılmıştır.

Kuruluşumuzun 70 yılı anısına 70 orman projesi kapsamında tüm şubeler Türkiye Yardım Sevenler Derneği hatıra ormanları için binlerce fidanlar dikmişler ve 87. yıla gelindiğinde o fidanlar şu anda ulu ağaçlar olmuştur.

Derneğin dolu dolu yaşadığı 70 yıl kutlama törenleri topluma hizmet, gençlerimize yönelik takdir, kültür ve sanat, 70 yıldır gelişerek yaşamını sürdüren bir gönüllü kuruluşun Atamızın izinde laik, demokratik Cumhuriyetimizin giderek güçlenerek idamesi için kaçınılmaz olan halkımızla bütünleşmesini amaçlayan etkinliklerinin bir değerlendirmesi olmuştur.

2000-2010’ lu Yıllar;

Ülkemizde yaşanan ekonomik istikrarsızlığın sonuçları dernek çalışmalarını da etkilemiştir. Ancak, kuruluşundan bugüne en önemli  hizmet alanı olan eğitim ve öğrenciye destek her zaman kesintisiz devam etmiş ve etmektedir. Bunun sonucu olarak da, bugün ülke genelinde 150’ye ulaşan şube sayısı ile geride 10.000’lerce “ATATÜRK ÖĞRENCİ BURSU” alan “ÖĞRENCİ ORDUSU” oluşmuştur.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği, 83 Yıllık Onurlu tarihinde ulusumuza;

–    5 İlköğretim Okulu – Diyarbakır, Burdur, Urla, Denizli, Mardin
–    1 Lise – Van
–    1 Çıraklık Okulu – İstanbul
–    6 Öğrenci Yurdu – Ankara, İstanbul, Ardahan, Tavşanlı, Ünye, İzmit
–    3 Sağlık Ocağı – Samsun, İzmir, İstanbul
–    3 Huzurevi – İzmir, Bartın Dinar
–    2 Acil Yardım İstasyonu – İstanbul
–    1 Kan Merkezi – İstanbul
–    2 Öğretmen Lojmanı – Adapazarı, Mardin
–    1 Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi – Eskişehir
–    1 Otistik Çocuklar İş  Eğitim Merkezi – Eskişehir
Armağan etmiştir.

Cumhuriyetin 85inci derneğimizin 80.Kuruluş yılı anısına Selanik Atatürk Müze Evinin döşeme yenilemesini,  Türk Kadınının göz nuru ve el işleri ile kendi atölyesinde yaptırmış ve çok sayıda üyenin katılım ile Selanik’e götürmüştür.
Kuruluşundan bugüne değin, Devlet kurumları, özel teşebbüs, eğitim kurumları vb’leri ile okuma-yazma, dil, el becerileri kursları açarak,  sosyal etkinlikler düzenlemeye devam etmiş, Genel Merkez ve şubeleri halen devam eden ve başarı ile sonuçlanan “Avrupa Birliği Projeleri” çalışmalarını yapmıştır.
Okul öncesi eğitime büyük önem veren Türkiye Yardım Sevenler Derneği, 81.yıl anısına “81 Yıl 81 İl 81 Anasınıfı” Projesini hazırlamıştır.  Genel Merkez, Şubelerimiz ve değerli bağışçılarımız, yapımı devam eden 4’er sınıflık 2 anaokulu olmak üzere, 151  anasınıfını ( mobilya, döşeme, eğitim-araç gereçleri, oyuncak, bilgisayar vb.) donatarak çocuklarımıza armağan etmiştir.

Derneğimiz, geleneksel Türk yardımseverliğini varlığında sembolleştirmiş ve dernek bütünüyle Türk ulusuna mal olmuştur.

Ülkemizin sosyal sorunlarından herkes sorumludur. Kişisel, grupsal veya toplumsal hayatın düzenli verimli ve mutlu olmasını istemek uygar insana yaraşan bir amaçtır. Hayat sebebinin hayat kaygısı hizmet olmalıdır. Bundan daha imrenilecek bir hayat örneği olamaz. Emek karşılığı yardım ilkesinin anlamı Çağdaş düşüncenin sosyal hizmet kavramına en büyük katkısı olan insanın haysiyet ve varlığına saygı fikrinin temel motifidir.

Hangi koşullarda olursa olsun insan bir değerdir. İnsan kendi kapasite ve gücü ile yaşadığı topluma ne kadar katkıda bulunabilirse o kadar çok değer ve saygınlıktadır. Bireyler ve gruplar toplum içinde saygınlık ve sorumluluklarını sürdürerek ekonomik ve sosyal kültürel yetenekleri oranında toplum yaşamına katkıda bulunmalı ve herhangi bir nedenle kendi kendilerini idare etme haklarını yitirdiklerinde bu hakkı yeniden kazanma olanağına sahip kılınmalı ve bunun için iş yapabilecekleri iş imkanları oluşturulmalı ve topluma üretken hale dönüştürülmelidirler. İşte bu ilke ve düşünceyi benimseyen TYSD, 1928 de Dernek tüzüğüne bu ilkeyi koymuştur.

1968 de Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen ve dünyanın her bölgesinden 97 temsilcinin katıldığı ve Sosyal refahtan sorumlu bakanlar düzeyinde toplanan konferansta tartışılan ve onu izleyen 1972 yılında yine Birleşmiş Milletler Örgütünce gerçekleştirilen AVRUPA SOSYAL REFAH BAKANLAR KONFERANSI’nda belirgin çizgileri ifade edilen bu görüşün 1928 yılında ülkemizde kurulan bir gönüllü kadın derneğinin yani TÜRKİYE YARDIM SEVENLER DERNEĞİ’mizin kuruluş tüzüğünde yer almış olması gerçekten toplumumuz ve kadınlarımızın ne kadar ileri görüşlü, bilgili çalışkan olduklarının göstergesidir.

Ankara’da gerçekleştirilen genel kurulda 1978 yılında alınan karar ve ortak görüş neticesi her iki yılda bir faal şubelerimizin yönetim ve sosyal komitelerinin katılımları ile bölge toplantıları yapılması kararlaştırılmış şubeler arası fikir alışverişinde bulunmak, daha verimli çalışmalara olanak sağlamak, zaman ayırmak açışından şubelerin yakınlaşmalarını sağlayan Bölge toplantıları başlatılmıştır.

 • 1. Bölge Toplantısı Kayseri 1978
 • 2. Bölge Toplantısı Bilecik 1980
 • 3. Bölge Toplantısı Antalya 1982
 • 4. Bölge Toplantısı Van 1985
 • 5. Bölge Toplantısı Ordu 1987
 • 6. Bölge Toplantısı Aydın 1989
 • 7. Bölge Toplantısı Mersin 1993
 • 8. Bölge Toplantısı İstanbul 1995
 • 9. Bölge Toplantısı Mersin 1997
 • 10. Bölge Toplantısı Van 1999
 • 11. Bölge Toplantısı Kastamonu 2001
 • 13. Bölge Toplantısı Bursa 2013
 • 14. Bölge toplantısı 2005 yılında Afyon’da
 • 15. Bölge toplantısı 2007 yılında İzmir’de
 • 16. Bölge toplantısı 2009 Karabük ve Safranbolu’da
 • 17. Bölge toplantısı 2011 Ordu ‘da
 • 18. Bölge Toplantısı 2013 Mardin ve Şanlıurfa’da,

Son olarak

 • Bölge Toplantısı 2015 Kars ve Ardahan’da gerçekleştirilmiştir.

Derneğimiz her iki yılda bir kanun ve tüzüğümüz gereği önce şubeler bazında sonra şube temsilcilerinin katılımı ile genel merkez ANKARA’ da genel kurullarını gerçekleştirmektedir.

TÜRKİYE YARDIM SEVENLER DERNEĞİ’NİN 87 YILLIK ONURLU TARİHİNDE;

Adını Mustafa Kemal ATATÜRK’ten almasının büyük sorumluluğu, , ilke ve devrimlerine olan bağlılığı ve Cumhuriyet Kadınının bitmez, tükenmez çalışma azmi vardır…
Derneğin İlk Genel Başkanı Bayan Fitnat ÇAKMAK’tan, (1.Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak’ın Eşi) Makbule ELDENİZ, Nevber SEVÜKTEKİN, Dr.Mediha ELDEM, Türkan AYRAL  ve 1988 yılından itibaren görevde olan Genel Başkanımız Bayan Birsen ELDEM’e kadar kurulan birlik, beraberlik, disiplin, özveri ve gönüllülük duygusunun bağlayıcılığı vardır…

Ülke genelinde hizmet vermek için çalışan 142 şubesi, binlerce üyesi, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyen binlerce öğrencisi, yardım elinin uzandığı binlerce ihtiyaç sahibi halkı vardır…
Ve nihayetinde, özel bir kanunla kurulmayan ve de korunmayan Türkiye Yardım Sevenler Derneğini özel ve değerli kılan özelliği; şeffaflığı, sorumluluk anlayışının yüksekliği, deneyimi, bağışların yerine ulaşması, Laik ve Demokratik Cumhuriyet ilkelerine olan bağlılığıdır.   Türkiye Yardım Sevenler Derneği,  bu anlayışın ışığında daha uzun yıllar Türk halkının büyük destek ve güveni ile çalışmalarına devam edecektir.