Page 14 - TYSD Aralık 2011 Bülten
P. 14

TÜRKİYE YARDIM SEVENLER DERNEĞİ 83. YIL
        STK Yönetici ve Üyelerine Strateji Belirleme Örneği...        Gönüllü üyelerden oluşmuş bir derneğin var
       olma sebebi; siyasi görüş haricinde, yaşam felsef-            %2-3
       esi, ortak kültür değerleri, aynı konuda merak ve            Vizyonerler
       hobiler, ortak çıkarlar, dayanışma gibi konulardır.
                                           %5-10
       Burada önemli olan kişinin ait olma isteği ve birlik-          Liderler
       te hareketten elde etmeyi arzuladığı ve elde ettiği
                                          %10-15
       kazançlardır. Hiç kimse bir derneği yaşatmak          YAPANLAR
       için o derneğe üye olmaz. Derneği yaşatmak için
       çalışmalıyız fikri bir STK yöneticisinin en büyük        Üye Koruma
       hatasıdır. Dernek yöneticileri ve yönetimlere talip           Stratejisi
       olanlar, üyelerin isteklerini iyi anlamak ve bilmek           %60-70
                                          BAKANLAR
       zorundadırlar. Derneğin üyeleri, haz alacakları işler
       ve kazançları sağlayan kişileri dernek yöneticileri          %2-5 BIKANLAR
       olarak görmek ister. Üyeler dernek faliyetlerinden
       keyif aldıkça etkinliklere katılırlar, üzerine düşen Derneklerin etkinliklerini gerçekleştiren, fikri ve
       sorumlulukları yerine getirir ve gerektiği zaman bedeni bazen de finansal güç sarfedenlerdir.
       görev alır.                    Derneği ayakta tutanlardır. Genelliklere yapanların
                                sayısı üye sayısının %10 ila 15’ ini oluşturur. Bir
        Bu döngü dernek üyeleri arasında aidiyet duy-
                                dernekte YAPANLARIN sayısını artırmak hedef
       gusunu artırır., aidiyet duygusu arttıkça katılım ar-
                                olmalıdır. Yapanlarının sayısını artırmak için bir
       tar ve derneğin yaşamı sağlanır. Hele ki ekip ruhu
                                alt katta yer alan ve bir dernekte en fazla bulunan
       tesis edilirse derneklerin yaşam süresi çok uzun
                                BAKANLAR’ın sayısını azaltmak gerekir.
       olur.
                                 Ne kadar çok YAPAN varsa, o kadar az
        “Ben yaptım oldu“ düşüncesiyle üyeleri keyi-
                                BAKAN vardır. BAKANLAR bir dernekte aidat
       flendirmeyen, neye hizmet ettiği belirli olmayan işler
                                vermek dışında iş yapmayan, yapanları izleyen,
       yapanlar, kişisel çıkarlar için derneğin etkinliğini
                                olumsuzlukları eleştirmeyen, genellikle vakitsiz-
       kullananların yönetici olduğu derneklerde, üyeler-
                                likten şikayet eden, yapılanları en çok alkışlayan
       in bıkkınlıkları başlar, katılım azalır,beşeri ve fi-
                                üyelerden oluşur. Bakanların sayısı %60-70
       nalsal güçler azalır ki bu kan kaybıdır. Sonun
                                civarında bulunur. Derneğin güçlenmesi için
       başlangıcıdır.
                                bu sayıyı düşürmek gerekir.
        Bir derneğin Üye profilini temsil eden piramitin
                                 Bir derneğin üye piramidinin en alt katında,
       en üstünde VİZYONERLER yer alır. Vizyonerler,
                                geçmişte çok çalışıp yorulduğunu belirten genç
       içinde yaşadıkları toplumu iyi tanıyan, sorunlar için
                                üyeleri göreve koşan, mazereti bol veya et-
       yeni ve rasyonel fikir ve proje üreten insanlardır.
                                kinliklerden keyif almayan hatta üye olduğunu
       Bir derneğin üyelerinin sadece %2-3 kadarı vizy-
                                bile unutmuş, aidat ödemeyen, derneği kötül-
       onerdir. Vizyoner sayısını artırmak çok zor olmak-
                                eyen üyeler yer alır ki, bunların sayısı %2 ile %5
       la beraber artışın gerekliliği de tartışılabilir.
                                civarındadır. BIKANLARIN sayısının eksiltilm-
        Üye piramidinin üstten ikinci katında LİDERLER  esinin derneğe hiçbir fayda sağlamadığı tecrü-
       yer alır. Liderler, derneklerin yöneticiliklerini  beler ile tespit edilmiştir. Zaten onlar kısa bir za-
       yapmış tecrübeli ama saygı görmüş, taktir almış  man içer de üyelikten ayrılacak veya tüzük gereği
       insanlardır. Hatta bu kişiler başka derneklerin, ye- üyelikleri düşürülecektir.
       rel ve kamu yönetimlerinin de liderliklerini yapmış
                                 Siz, üyesi olduğunuz derneğin veya kurumun
       olabilirler. Yani kısaca damdan düşmüşlerdir. Bir
                                üye profilinde neredesiniz?
       derneğin üyelerinin %5 ila %10’u Lider profilini
       oluşturur. Lider sayısını artırmak zordur.
                                  Hitay GÜNER      Rtn. Hakan ATMACA
        Üye piramidinin tam orta kısmında en önem-
                                   UR 2420. Bölge
       li üye grubu vardır. Bunlar YAPANLAR’dır.    Geçmiş Dönem Guvernörü       (Kocaeli)

      14
   9   10   11   12   13   14   15   16